Ubytovací řád

REZERVOVAT UBYTOVÁNÍ  email: info.fenix@seznam.cz

PARAMETRY REZERVACE                        KONTAKTNÍ ÚDAJE

Datum příjezdu:                                             Jméno a příjmení:

Datum odjezdu:                                             Telefon:

Počet osob:                                                       E-mail:                                               Adresa:

 

Ubytovací řád

Údaje poskytovatele služeb

Provozovatelem Penzionu FÉNIX je společnost A-ZAKLAD company, s.r.o, Frostova 340, Praha 10, IČO 028 10 697, DIČ CZ02810697. Provozovna: Penzion FÉNIX – Horská 142, Vrchlabí

1. Podmínky uzavření smlouvy o ubytování

1.1 Ubytování hostů v Penzionu FÉNIX se uskutečňuje na základě smlouvy o ubytování uzavřené podle ustanovení § 2326 a následujících zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, na jejímž základě Penzion FÉNIX (dále jen „ubytovatel“) poskytuje ubytovanému přechodné ubytování s ujednanou dobou a ubytovaný (dále také jen „host“) se zavazuje ubytovateli zaplatit za ubytování a za služby s tím spojené ve lhůtě stanovené tímto ubytovacím řádem (dále také jen „smlouva“).

1.2 Smlouva o ubytování je uzavřena vždy písemně. K dodržení požadavku formy postačí alespoň písemné potvrzení objednávky rezervace přes email či vyplnění rezervačního formuláře (blíže specifikováno v bodě č. 2).

1.3 Práva a povinnosti smluvních stran výslovně neupravená smlouvou o ubytování jsou upraveny tímto ubytovacím řádem a ceníkem služeb ubytovatele. Stanoví-li ubytovací smlouva něco jiného než tento ubytovací řád a/nebo ceník ubytovatele, použije se ubytovací smlouva.

1.4 Pokud ubytovaný nedodrží povinnosti vyplývající ze smlouvy o ubytování a k ní přiloženého ubytovacího řádu a/nebo ceníku ubytovatele nebo jiným způsobem porušuje dobré mravy v hotelu, je ubytovatel oprávněn smlouvu o ubytování před uplynutím ujednané doby vypovědět, a to i bez výpovědní doby, byl-li host za své pochybení ze strany hotelu upozorněn dle ustanovení § 2331 občanského zákoníku.

2. Uzavření smlouvy, rezervace

2.1 Ubytovaný je povinen provést objednávku ubytování u ubytovatele v písemné formě popř. provést rezervaci telefonicky a tuto následně u ubytovatele písemně potvrdit (buď přes rezervační formulář na webu: www.ubytovanifenix.cz anebo na emailu: info.fenix@seznam.cz). Písemnou rezervaci resp. potvrzením telefonické rezervace dle předchozí věty se rozumí objednávka učiněná prostřednictvím rezervačního formuláře, e-mailem na adresu ubytovatele či poštou na adresu provozovny, uvedenou v záhlaví tohoto ubytovacího řádu.

2.2 Jakmile ubytovatel obdrží od hosta objednávku v písemné formě nebo písemné potvrzení rezervace, vystaví hostovi zálohovou fakturu na zálohu ve výši 50 % z předpokládané ceny ubytování (pokud není stanoveno jinak), kterou zašle hostovi na adresu uvedenou hostem v objednávce dle bodu 2.1 tohoto článku. Ubytovaný je povinen zálohu uhradit ve lhůtě a dle podmínek uvedených v zálohové faktuře.

2.3 K uzavření ubytovací smlouvy dochází okamžikem doručení písemné objednávky nebo písemného potvrzení rezervace ubytovateli anebo vyplněním registrační karty hosta – viz. bod č. 1.2. a 2.1. .

3. Zrušení rezervace, odstoupení smlouvy před nastoupením k ubytování, nedostavení se k čerpání ubytování

3.1 Neuhradí-li host zálohu dle odst. 2.2 řádně a včas, rezervace ubytování se marným uplynutím lhůty splatnosti zálohové faktury ruší.

3.2 Nový občanský zákoník § 1837 písmeno j) upravuje možnost či nemožnost odstoupení hosta od Smlouvy o ubytování. Citace zákona: Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy o poskytování ubytování, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu Na základě této citace zákona /viz.výše/ si ubytovatel vyhrazuje právo na plnění, v celkové výši 100% objednaných služeb, v případě zrušení pobytu ze strany hosta. Výše uvedené podmínky platí i pro případ, že má host objednaný např. čtyřlůžkový apartmán a rezervaci pro 4 osoby a nakonec dorazí pouze 2 osoby, tzn. svévolně host změní počet ubytovaných osob a tím blokuje velký pokoj, aniž by situaci řešil a předem zažádal o výměnu za menší pokoj. Tzn. v případě, že host dorazí v jiném počtu, než bylo dohodnuto ve Smlouvě o ubytování, je host povinen uhradit 100% ceny objednaných služeb, bez rozdílů kolik osob ve skutečnosti dorazilo. Žádost o případnou výměnu pokoje je možné žádat nejpozději 30 dní před nástupem.

3.3 V případě, že se host nedostaví k čerpání ubytování (příjezd blíže specifikován v odstavci č. 4) je ubytovatel oprávněn odstoupit od smlouvy o ubytování a současně je oprávněn účtovat hostovi 100 % ceny objednaných služeb. Toto neplatí v případě, že zákazník o pozdějším nástupu na pobyt ubytovatele s předstihem, ne však později než jeden den před plánovaným nástupem k ubytování, telefonicky nebo písemně upozorní. Na formu upozornění se užijí podmínky stanovené v čl. 2 odst. 2.1 tohoto ubytovacího řádu.

3.4 Náklady na rezervované, ale nepoužité služby není možné vrátit a rezervované služby není možné měnit během pobytu Hosta (např. ubytování, strava, procedury).

3.5 Pokud ubytovatel z důvodu vlastní chyby (např. přeplnění, dočasné provozní problémy, atd.) nedokáže zajistit služby uvedené v potvrzené objednávce ubytování, je povinný se bezodkladně postarat o náhradní ubytování hosta.

Ubytovatel je povinný:

• Zajistit/nabídnout služby, uvedené v potvrzené objednávce, za potvrzenou cenu, na dobu v ní uvedenou

– nebo do odstranění překážek – v jiném hotelu stejné nebo vyšší kategorie. Všechny náklady navíc, spojené se zajištěním náhradního ubytování, nese ubytovatel.

• Zajistit pro hosta bezplatný transfer na přestěhování se do náhradního ubytování a na případné pozdější stěhování se zpět. Pokud ubytovatel beze zbytku splní všechny tyto povinnosti, respektive jestliže host přijal nabídnutou možnost náhradního ubytování, host si dále nemůže dodatečně uplatňovat žádné nároky na odškodnění. 3.6. Úhradou zálohové faktury host souhlasí s tímto ubytovacím řádem.

4. Příjezd do hotelu

4.1 Ubytovaný ohlásí svůj příjezd v restauraci Penzionu FÉNIX pověřenému pracovníkovi.

4.2 Pověřenému pracovníkovi host předloží svůj občanský průkaz či cestovní pas, podle něhož ověří pověřený pracovník ubytovatele totožnost hosta. Správnost svých osobních údajů a dobu pobytu stvrdí host svým podpisem na registrační kartě. V případě nepředložení uvedených platných dokladů je ubytovatel oprávněn hosta neubytovat.

4.3 Není-li sjednáno jinak, je příjezd a ubytování (check-in) možné v době od 15:00 do 20:00 hodin.

4.4 Při nástupu k ubytování host uhradí částku představující doplatek ceny za ubytování, tj. sjednanou cenu za ubytování poníženou o uhrazenou zálohu dle čl. 2 odst. 2.2 ubytovacího řádu. Po zaplacení doplatku ceny za ubytování, dle smlouvy o ubytování vystaví ubytovatel hostovi daňový doklad potvrzující zaplacení celého pobytu a teprve poté hosta ubytovatel ubytuje. Platit lze pouze v hotovosti v Kč anebo EUR. Platit bankovní kartou není možné. V případě,že host tento doplatek neuhradí, vyhrazuje si ubytovatel právo hosta neubytovat.

4.5 Počet osob na pokoji odpovídá počtu osob přihlášených k ubytování. Ubytovaný je povinen nahlásit jejich přesný počet při přihlášení a od všech osob předložit doklad totožnosti.

4.6 Doba ubytování je dohodnuta nejpozději při ubytování hosta a je zaznamenána na registrační kartě. Doba ubytování může být prodloužena pouze se souhlasem ubytovatele a musí být podložena zapisem na registrační kartě.

4.7 Ubytovaný tímto uděluje souhlas ubytovateli se zpracováním a uchováním svých osobních údajů, v rozsahu poskytnutých údajů, a to za účelem poskytnutí ubytování a evidence hostů ve smyslu zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích a zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů. Bližší povinnosti hosta a ubytovatele ohledně vedení domovní knihy jsou stanoveny shora uvedenými právními předpisy.

4.8 Hosté do 18 let věku budou ubytováni pouze jako doprovod ubytování dospělé osoby.

4.9 Pokud bude ubytovaná osoba pod vlivem alkoholu či omamných látek, má ubytovatel právo ji vstup do penzionu zabránit, jelikož by mohla být porušena záruka dodržení ubytovacího řádu.

4.10 Check- out (opuštění pokoje v den odjezdu) je vždy nejpozději do 10 hodin. Neuvolní-li host pokoj do 10:15 hodin, bude mu účtována i noc následující, pokud nebude předem domluveno jinak.

4.11 V případě, že penzion má tento pokoj již dříve rezervovaný a host pokoj i přes upozornění neuvolní či není v hotelu přítomen, vyhrazuje si penzion právo za účasti dvoučlenné komise věci hosta sepsat a uložit na bezpečném místě tak, aby pokoj mohl užívat host, který si jej rezervoval. Požádá-li host během pobytu o prodloužení ubytování, z kapacitních důvodů může hotel nabídnout i jiný pokoj než ten, ve kterém je ubytován.

5. Obecná pravidla ubytování

5.1 Host má právo užívat prostor vyhrazený mu k ubytování, jakož i společné prostory penzionu a využívat služby s ubytováním spojené.

5.2 Při nástupu k ubytování obdrží klíče a je povinen předejít ztrátě, zničení či poškození těchto klíčů, jakož i jeho zpřístupnění třetím osobám, které nejsou přímým účastníkem smlouvy o ubytování. Při ztrátě klíčů je host povinen tuto ztrátu nahlásit pověřenému pracovníkovi ubytovatele. Za ztrátu a vystavení nových klíčů je host povinen uhradit manipulační poplatek ubytovateli ve výši 300,- Kč. ¨

5.3 Ubytováním v penzionu host potvrzuje, že byl seznámen, porozuměl a bude dodržovat tento ubytovací řád, což stvrdí svým podpisem na registrační kartě po příjezdu do penzionu. V případě, že jej poruší, má ubytovatel právo od sjednaného ubytování odstoupit před uplynutím dohodnuté doby, aniž by z toho vyplývala povinnost hradit hostu případné škody.

5.4 Host je povinen:

• Uhradit při příjezdu cenu za ubytování dle platného ceníku (potvrzené objednávky).

• Zajistit dodržování čistoty v prostorách určených k ubytování.

• Chránit vybavení zařízení v prostorách určených k ubytování proti poškození.

• Bezodkladně oznámit poškození nebo škodu, kterou host nebo osoby s ním ubytované v prostorách penzionu způsobil(y).

• V době od 22:00 do 06:00 hodin se chovat způsobem, aby nerušil ostatní osoby nadměrným hlukem.

• Při odchodu z pokoje uzavřít v pokoji vodovodní uzávěry, zhasnout světla, vypnout elektrické spotřebiče, které se v době nepřítomnosti hosta neužívají a uzavřít okna.

• Při check-outu odevzdat pověřenému pracovníkovi ubytovatele klíče zpět.

5.5 Host nesmí bez souhlasu ubytovatele:

• Provádět podstatné změny v prostorách určených k ubytování (stěhovat nábytek, přemisťovat vybavení apod.).

• Odnášet jakékoliv vybavení a zařízení z prostor určených k ubytování.

• Používat v prostorách určených k ubytování vlastní spotřebiče vyjma malých spotřebičů používaných hostem pro osobní hygienu a kancelářskou práci.

• Přenechat prostory určené k ubytování jiné osobě.

• Přijímat návštěvy v prostorách určených k ubytování, návštěvy musí být ohlášené pověřenému pracovníkovi v restauraci a jsou možné pouze v době od 08:00 do 22:00 hodin, pro přijímání návštěv mimo tuto dobu jsou hostům k dispozici pouze veřejné prostory v penzionu.

• Uvádět adresu domu s prostory k ubytování jako místo svého podnikání.

• Umístit v prostorách penzionu psy a jiná drobná zvířata. Ubytování zvířat v penzionu není možné.

5.6 Host dále v prostorách určených k ubytování nesmí:

• Nosit zbraň, střelivo a výbušniny či je jinak přechovávat ve stavu umožňujícím jejich okamžité použití.

• Držet, vyrábět či přechovávat omamné či psychotropní látky nebo jedy, nejde-li o léčiva, jejichž užívání bylo hostu předepsáno lékařem.

• Kouřit – zákaz kouření platí v celém objektu penzionu (včetně restaurace)

• Používat otevřený oheň.

• Používat v objektu hotelu a v jeho blízkosti výbušné látky (zábavnou pyrotechniku). 5.7 Další obecná pravidla ubytování:

• Host je povinen umožnit přístup do pokoje personálu penzionu za účelem provádění jejich pracovní náplně (úklid, servis, atd.). Úklid pokoje se provádí 1x za 8 dní. V případě potřeby může host kdykoliv požádat personál o úklid nad rámec tohoto ustanovení. Dále host může kdykoliv v průběhu pobytu požádat personál penzionu o výměnu ručníků (maximálně však 1x za 5 dni) doplnění toaletního papíru apod.

• Snídaně jsou podávány od 7:30 do 9:00 hodin v restauraci. Poslední doplnění snídaňového bufetu se provádí v 8.45 hodin.

• Penzion zajistí při onemocnění nebo zranění hosta přivolání lékařské pomoci, případně převoz do nemocnice, vzniklé výlohy si hradí host sám.

• Z bezpečnostních a společenských důvodů není vhodné ponechávat děti do 12-ti let v pokoji ani v ostatních prostorách hotelu bez dozoru dospělých.

• Hostu není dovoleno brát do pokoje sportovní nářadí a předměty, pro jejichž úschovu je vyhrazeno jiné místo (= lyžárna, kolárna).

• Host si nesmí přinášet vlastní potraviny a nápoje do prostor restaurace, pokojů a přilehlých prostor

• Zkonzumovaného zboží v restauraci je host povinen uhradit vždy každý den večer, před odchodem na svůj pokoj

• Host má právo reklamovat případné nedostatky poskytovaných služeb. Reklamaci je povinen uplatnit ihned bez zbytečného odkladu tak, aby mohla být sjednána náprava, pokud možno na místě samém, na pozdější reklamace nebude brán zřetel. V zájmu rychlého vyřízení reklamace je vhodné, aby host při uplatňování reklamace předložil doklad (účet). Pokud to povaha reklamované služby vyžaduje, je nutné předložení této reklamované věci.

• Na úseku ubytovacích služeb má host právo požadovat odstranění vady, vztahující se k funkčnosti a vybavení pokoje. Nelze-li vadu odstranit, bude poskytnuto náhradní plnění služby. Není-li možno poskytnout náhradní plnění, bude poskytnuta sleva z cen služby.

• Na úseku stravovacích služeb může host požadovat bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, není-li dodržena správná jakost, hmotnost, míra, teplota nebo cena. Reklamace z důvodů jakosti a teploty pokrmů a nápojů uplatňuje host po ochutnání a přímo u obsluhujícího personálu restaurace. Reklamace z důvodů měr a vah uplatňuje host před konzumací. Vyskytne-li se vada potravin a pokrmů, má host právo uplatňovat výměnu nebo vrácení zaplacení částky přímo u obsluhy.

• V souvislosti s nařízením Evropského parlamentu č. 2000/13 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům – konkrétně o vlastnostech podávaných nebalených pokrmů a nápojů, v nichž jsou obsaženy alergeny, poskytne obsluha restaurace penzionu Daniela tyto informace každému zákazníkovi na jeho vyžádání.

6. Odpovědnost ubytovatele za věci ubytovaného

6.1. Penzion není odpovědný za cennosti hostů v pokojích, botárně a lyžárně. 6.2 Pokud host požádá, převezme od něj ubytovatel do úschovy peněžní prostředky, klenoty nebo jiné cennosti. Ubytovatel je oprávněn převzetí do úschovy odmítnout, pokud jde o věci nebezpečné nebo hodnotou a rozsahem pro ubytovací zařízení neúměrné. Jedná se zejména o peněžní prostředky či věci (klenoty a jiné cennosti), jejichž hodnota přesahuje částku 100 000,- Kč. Ubytovatel požaduje, aby mu věci byly do úschovy byly předány v uzavřené či zapečetěné schránce. Host požádá penzion o převzetí věcí do úschovy výhradně prostřednictvím majitelů penzionu.

6.3 V případě ztráty kontaktuje host neprodleně recepci, která zajistí přivolání policie.

6.4 Za ztrátu cenných věcí neumístěných v trezorech nebo nepředaných pověřenému pracovníkovi penzionu nenese penzion odpovědnost.

6.5 Každá vzniklá škoda, zničení či poškození musí být hostem nahlášena okamžitě poté, co se o ní dozvěděl. Nárok z této odpovědnosti zaniká, pokud zákazník nevyrozumí penzion o ztrátě, zničení nebo poškození bez zbytečného odkladu a nejpozději do 15 dnů poté, co se o vzniku škody dozvěděl.

6.6 Škoda nebude uhrazena v případě, že si poškození způsobil sám host či osoby, které ho doprovází.

7. Bezpečnost, odpovědnost hosta za způsobenou škodu

7.1 Host je povinen se seznámit s bezpečnostními pravidly a evakuačním plánem, který je řádně vyvěšen a umístěn na všech pokojích, chodbách apod.

7.2 Host si při ubytování počíná tak, aby nedošlo k nedůvodné újmě na svobodě, životě, zdraví nebo vlastnictví jiného. 

Způsobí-li host svým jednáním škodu na majetku jiných osob, ubytovaných v penzionu, např. neuzamčením společných prostor, určených ke skladování vybavení hostů (lyžárna apod.), bude vzniklá škoda po hostovi požadováná v plné výší.

7.3 Způsobí-li host svým jednáním na majetku ubytovatele škodu, bude vzniklá škoda po hostovi požadována v plné výši. 

7.4 Jakýkoli majetek zapomenutý v penzionu zákazníkem mu bude zaslán pouze na základě jeho žádosti, a to na náklady a riziko takového zákazníka. Penzion skladuje zapomenuté předměty po dobu 14 dní a poté, jde-li evidentně o předměty mající hodnotu, je předá jako nalezené ztracené předměty příslušným úřadům. Pokud se takový předmět jeví jako bezcenný, penzion si vyhrazuje právo jej zničit po uplynutí výše uvedené doby skladování.

7.5 Je-li hostovi za poplatek poskytnuto parkovací místo na nehlídaném (monitorovaném) parkovišti u penzionu, nevzniká tím žádná smlouva o úschově ani jakékoliv obdobné ujednání a jediným smluvním závazkem ubytovatele v tomto ohledu je samotné umožnění hostovi dočasně použít dané parkovací místo. Ubytovatel neodpovídá za ztrátu či poškození vozidla zaparkovaného nebo pohybujícího se na tomto parkovišti, za ztrátu či poškození jeho obsahu a za škody způsobené osobám a zvířatům na prostoru parkoviště, rovněž není zodpovědný za škody způsobené v důsledku nahodilého jevu nebo vyšší moci a za škody způsobené vandalismem.

7.6 V případě nemoci/smrti hosta si ubytovatel nárokuje ze strany rodinného příslušníka, dědice, respektive osoby, vyrovnávající fakturu nemocného/zesnulého: kompenzaci případných lékařských nákladů a nákladů řízení, protihodnotu služeb, využitých před úmrtím a kompenzaci případné škody, vzniklé na zařízení a výbavě.

8. Zásady ochrany osobních údajů

8.1 Vaše údaje používáme pro poskytování našich služeb a budou použity hlavně k tomu, abychom vyhověli Vašim požadavkům. Tyto údaje mohou být použity a zachovány pro tyto účely: účetnictví, fakturace a audit, na ověřování kreditních nebo jiných platebních karet, k proti-podvodovým prověrkám, pro imigrační a celní kontroly, bezpečnost, zabezpečení, systémové zkoušky, údržba, zlepšování a rozvoj, zdraví, administrativní a právní účely, statistické a marketingové analýzy, můžeme je také použít pro komunikaci s Vámi z administrativních nebo provozních důvodů.

8.2 Poskytnutím svých osobních údajů berete na vědomí a výslovně souhlasíte s tím, aby Penzion FÉNIX zpracoval Vaše osobní údaje v souladu s těmito zásadami a příslušnými zákony a předpisy, včetně využití těchto údajů svými zaměstnanci, popř. osobám, které pro nás určité služby zajišťují.

8.3 Zpřístupnění dat jiným stranám může být nezbytné k zajištění řádného poskytování služeb, produktů a informací dle Vašich požadavků. Je možné, že z těchto a výše uvedených důvodů povolíme přístup k informacím jiným stranám, které jednají za nás jako naši zpracovatelé dat.

8.4 K zajištění ochrany a bezpečného uložení Vašich osobních údajů provádíme přiměřená technická a bezpečnostní opatření, abychom vaše osobní údaje ochránili před neoprávněným přístupem, zneužitím a změnami nebo neoprávněným zničením, zvláštní pozornost věnujeme bezpečnému přenosu osobních a finančních dat.

8.5 Snažíme se, aby naše webové stránky nabízely našim návštěvníkům to, co hledají. Za účelem dosažení tohoto cíle se může stát, že použijeme Vaše údaje k provedení analýzy, pro zlepšování kvality, pro rozvoj služeb, ke zlepšení výkonnosti webových stránek, pro měření úspěšnosti našich reklamních kampaní nebo pro přizpůsobení našich služeb Vaší poptávce. Může se stát, že pro tyto účely poskytneme informace, kterými vás nelze osobně identifikovat, jako například, ale nejen, anonymní demografické údaje či chování online našim smluvním partnerům (např. třetím poskytovatelům služeb). Žádné takové údaje nebudou poskytnuty třetím stranám, aniž by byly v souhrnné, osobně neidentifikovatelné podobě.

8.6 Na základě komunikace s naším pracovníkem si vyhrazujeme možnost Vám zasílat novinky, obchodní sdělení, aktuality, pozvánky na akce apod. Vyplněním rezervačního formuláře na našem webu či zasláním poptávky na ubytování výslovně souhlasíte – po tom, co jste byli obeznámeni s odpovídajícími informacemi o zpracování dat – s příjímáním přímé marketingové komunikace, včetně přímého marketingu či speciálních nabídek hotelu. Pro účely zasílání takových sdělení přímého marketingu/speciálních nabídek o Vás zpracujeme Vaše jméno a e-mailovou adresu.

8.7 Tento souhlas je dobrovolný, odhlášení je možné kdykoliv bez udání důvodu, na e-mailu info.fenix@seznam.cz. Právní vztahy jakož i další záležitosti vysloveně neupravené tímto ubytovacím řádem se řídí platnými právními předpisy České republiky a dále dalšími vnitřními předpisy hotelu. Vedení penzionu uvítá všechny návrhy hostů na zlepšení provozu, případné připomínky a náměty nám prosím neprodleně sdělte osobně či prostřednictvím našeho emailu (info.fenix@seznam.cz)

9. Ochrana spotřebitele:

Poskytujeme Vám tímto před uzavřením smlouvy o ubytování veškeré informace dle ustanovení § 1811 a § 1820 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“). Penzion FÉNIX jakožto ubytovatel poskytuje ubytovaným hostům následující informace:

a) adresa pro doručování elektronické pošty: info.fenix@seznam.cz

b) hlavní předmět podnikání ubytovatele: výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, hostinská činnost, prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin

c) označení služby: ubytovatel obstarává pro ubytované hosty ubytování a služby související s ubytováním na základě podmínek uvedených ve smlouvě o ubytování; Hostinská činnost ubytovatele spočívá v přípravě a prodeji pokrmů určených k bezprostřední spotřebě

d) cena poskytované služby: celková cena za poskytnuté služby je dle aktuálního ceníku. V takto stanovené ceně jsou zahrnuty veškeré daně a poplatky;

e) způsob platby a způsob plnění: ubytovaný host poskytne veškeré platby sjednané ve smlouvě o ubytování v hotovosti nebo bezhotovostně na bankovní účet ubytovatele, jehož číslo a variabilní symbol ubytovatel ubytovaným hostům sdělí písemně;

f) náklady na prostředky komunikace na dálku: náklady na prostředky komunikace na dálku určují subjekty poskytující služby prostředků komunikace na dálku a tyto náklady se neliší od základní sazby;

g) údaj o existenci, způsobu a podmínkách mimosoudního vyřizování stížností spotřebitelů včetně údaje, zda se lze obrátit na orgán dohledu: ubytovaný host má právo podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů

Česká obchodní inspekce je dozorovým orgánem vykonávajícím dohled nad ochranou spotřebitele, postupující podle zákona č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů, a dalších právních předpisů. Internetová stránka.  České obchodní inspekce je www.coi.cz.

h) v souladu s ustanovením § 1837 písmeno j) občanského zákoníku ubytovaným hostům jako spotřebitelům nevzniká právo na odstoupení od smlouvy o ubytování, pokud ubytovatel poskytuje plnění v určeném termínu.

i) označení členského státu nebo členských států Evropské unie, jejichž právními předpisy se bude řídit vztah mezi ubytovaným hostem a ubytovatelem založený smlouvou o ubytování: Česká republika;

j) údaj o jazyku, ve kterém bude ubytovaný host s ubytovatelem jednat za trvání smlouvy o ubytování a ve kterém poskytne ubytovaným hostům smluvní podmínky a další údaje: český jazyk;

STORNOPODMÍNKY

V případě změny či zrušení rezervace se účtují tyto stornopoplatky z ceny pobytu na zrušené ubytovací kapacity: storno pobytu 14 dní před nástupem: 50% z celkové zálohy, storno pobytu 10 dní před nástupem: 80% z celkové zálohy, storno pobytu 10 a méně dní před nástupem: 100% z celkové zálohy Změnu nebo storno objednávky oznamuje objednávající ubytovateli písemnou formou (e-mail). Ubytovatel storno potvrdí a zašle do dvou pracovních dnů zpět objednávajícímu.

UPOZORNĚNÍ :

-Vstup do penzionu pouze v domácí obuvi !

Tento ubytovací řád vstoupil v platnost a účinnost po aktualizaci dnem 1.1. 2017